$\omega$ $\aleph$ $\infty$
Mathematical Logic at Fudan

Faculty at Fudan

Zhaokuan Hao

Yijia Chen

Ruizhi Yang CV

Ningyuan Yao

Logicians Nearby

Decheng Ding (Nanjing University)

Liang Yu (Nanjing University)

Xianghui Shi (Beijing Normal University)

Graduate Students

Current

Yanyuan Luo

Zehao Lü

Pengshu Shan

Former

Yifei Huang

Fei Xiong

Visitors

Current

Former

Yue Yang

Joel D. Hamkins

Jiachen Yuan

Guozhen Shen