$\omega$ $\aleph$ $\infty$
Mathematical Logic at Fudan

Faculty at Fudan

Zhaokuan Hao

Yijia Chen

Ruizhi Yang

Ningyuan Yao

Logicians Nearby

Decheng Ding (Nanjing University)

Liang Yu (Nanjing University)

Xianghui Shi (Beijing Normal University)

Zachiri McKenzie

Graduate Students

Current

Jiaqi Bao

Liang Kou

Yanyuan Luo

Zehao Lü

Former

Pengshu Shan

Yifei Huang

Fei Xiong

Visitors

Current

Former

Yue Yang

Joel D. Hamkins

Jiachen Yuan

Guozhen Shen